BİZLOG, sahip olduğu bilgi birikimiyle müşterilerinin lojistik süreçlerinin iyileştirilmesine destek olmaktadır.

Lojistik Süreç İyileştirme Danışmanlığı aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 • Lojistik Operasyonlarının İncelenmesi
 • Mevcut Durumun Tespit Edilmesi ve Standartlar ile Mukayese Edilmesi
 • Sürekli İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması ve Ekiplere Liderlik Edilmesi
 • İyileştirme Noktalarının Belirlenmesi
 • İyileştirme Hedeflerinin ve Yöntemlerinin Belirlenmesi
 • İyileştirme Proje Sonuçlarının Raporlanması

BİZLOG, sahip olduğu bilgi birikimiyle müşterilerinin bizzat kendisi tarafından veya lojistik firmaları aracılığı ile yürütülen operasyonlarını kaynak verimliliği ve maliyet kontrolü açısından inceleyerek müşterisine raporlar.

Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Lojistik Operasyonlarının İncelenmesi
 • Kaynak Planlarının Yeniden Yapılması
 • Kaynak Verimliliğinin Analizi
 • Zaman Etütleriyle Operasyon Birim Zamanlarının Tespiti ve Standart Zamanlar İle Mukayese Edilmesi
 • Kaynak Verimliliği Analiz Sonuçlarının Raporlanması
 • Lojistik Maliyetlerin Analizi
 • Lojistik Bütçe Çalışma Süreçlerine Destek Verilmesi
 • Lojistik Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi, Ölçülmesi ve Bütçe ile Mukayesesi

BİZLOG, sahip olduğu bilgi birikimiyle tedarik zinciri optimizasyon ve yeniden yapılandırma süreçlerinde müşterilerine destek olmaktadır.

BİZLOG, müşterileriyle ortak çalışmalar yaparak müşterisinin tedarik zincirini analiz eder, süreçler arasındaki etkileşim eksikliklerini tespit eder, süreçlerin birbiriyle daha uyumlu çalışmasını sağlar, performans yönetim sistemini oluşturur, müşterisi için en uygun tedarik zinciri modelini oluşturur.

Bu sayede müşteriler tedarik zincirinin tüm aşamalarına hakim olur, maliyetlerini düşürerek pazarda rekabet avantajı elde eder.

Tedarik Zinciri Danışmanlığı Hizmeti aşağıdaki süreçleri içermektedir:

 • Tedarik Zincirinin Analiz Edilmesi
 • Tedarik Zincirinde Verimli Çalışmayan Süreçlerin Tespit Edilmesi ve Çözüm Önerileri
 • Doğru Tedarik Zinciri Modelinin Oluşturulması
 • Performans Yönetim Kriterlerinin (KPI) ve Takip Yönteminin Belirlenmesi

BİZLOG, süreçlerini dış kaynak kullanımı ( 3PL Lojistik Servis Sağlayıcılar ) ile yürüten müşterilerine 3PL Yönetim Danışmanlığı sunmaktadır.

Bu hizmet aşağıdaki süreçler içermektedir:

 • Müşteri İhtiyaçlarının Analizi
 • Tedarikçi Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Performans Takip Altyapısının Kurulması
 • Proforma Fatura Altyapısının Oluşturulması

BİZLOG, tarafsız bir göz ve lojistikçi bakış açısıyla müşterilerine operasyonel denetim ve değerlendirme hizmeti sunmaktadır. Bu sayede müşteriler BİZLOG’un sahip olduğu bilgi birikimiyle operasyonlarının mevcutta nasıl işlediğini ve daha iyi nasıl olması gerektiğini bilirler.

 • “Mevcutta nasıl yapılıyor?”
 • “Daha iyi nasıl olabilir?”

BİZLOG tarafından hazırlanan kapsamlı Denetim ve Değerlendirme Raporu ile birim maliyetlerin düşürülmesine, servis seviyesinin yükseltilmesi, müşteriler operasyondaki aksayan noktalar, verimlilik için yapılması gerekenler, öncelikli olarak düzeltilmesi gereken sorunlar gibi pek çok konuya hakim olur. Ayrıca maliyetlere etki eden ve öncelikli olarak azaltılması gereken noktalar hakkında da bilgi sahibi olarak maliyetlerini düşürebilirler.

Operasyonel Denetim ve Değerlendirme Hizmeti aşağıdaki süreçleri içermektedir:

 • Denetim Kriterlerinin Müşteri ile Birlikte Belirlenmesi
 • Operasyon Mevcut Kapasitelerin İncelenmesi ve Optimum Kapasitelerinin Belirlenmesi
 • Operasyon Yerleşiminin Gözden Geçirilmesi
 • Doluluk ve Kullanım Oranlarının İncelenmesi
 • Sistem Verimlilik ve Kullanım Oranlarının Tespit Edilmesi
 • İstif Ekipmanların İncelenmesi
 • IT Ekipmanlarının İncelenmesi
 • Stok Doğruluk Oranlarının Tespit Edilmesi
 • Lojistik Performansların (KPI) Tespit Edilmesi
 • Depo ve Ürün Güvenlik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
 • İş Güvenliği Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
 • Gelişmeye Açık Noktaların Belirlenmesi
 • Denetim ve Değerleme Raporunun Teslim Edilmesi

BİZLOG, yeni bir depo ya da dağıtım merkezi kiralamak isteyen müşteriler için ilgili binanın operasyonlarına uygun olup olmadığını belirlemek için Depo/Dağıtım Merkezi Tesis Değerlendirme Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Depo/Dağıtım Merkezi Tesis Değerlendirme Danışmanlığı hizmeti ile müşteriler aşağıdaki gibi sorulara cevap bulmaktadır:

 • Mevcut ekipmanlarımı bu depoda kullanabilir miyim? İlave veya yeni ekipmanlarım nasıl olmalı?
 • Operasyon, stok ve yükseklik itibariyle hangi raf türü uygundur?
 • İhtiyacım olan stok kapasitesi sağlanabilir mi?
 • Deponun alt yapısı (yangın, elektrik vb.) uygun mudur?
 • Rampalar, zemin ve yükseklik operasyona uygun mudur?
 • Yeterli sayıda rampa/kapı var mıdır?
 • Park alanı yeterli midir?

BİZLOG, lojistik operasyonunu kendisi yapan veya lojistik firmaları aracılığı ile yapan firmalara stok sayım hizmeti sunmaktadır.

Bu sayede müşteriler stoklarını bağımsız bir göz tarafından saydırmakta ve stoklarından emin olmaktadır. Stok sayım hizmeti farklı şekillerde yapılmaktadır:

 • Tam Sayım: Tüm stokların ayrıntılı olarak sayıldığı sistemdir. Stoklar ürün bazında, ürün-tarih bazında, ürün-tarih-lot bazında gibi farklı şekillerde sayılabilmektedir.
 • Örneklem Sayımı: Stokların belirlenen örneklem yöntemlerine göre sayıldığı sistemdir. Hangi yönteme göre sayılacağı müşteri ile birlikte belirlenmektedir.
 • Denetim Sayımı: Stokların önceden haber verilmeden sayıldığı anlık sayımlardır.

BİZLOG, başka firmalardan lojistik hizmet alan müşterine “Lojistik Fatura Kontrol” hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında müşterilerin nakliye, elleçleme, katma değerli hizmetler gibi her türlü faturaları sözleşme şartlarına göre kontrol edilmektedir.

Herhangi bir lojistik operasyonun outsource edilmesi sürecinde ihale şartnamesinin en uygun ve doğru şekilde belirlenmesi ihale ve outsource sürecini kolaylaştırmakta ve operasyonun doğru ve uygun maliyetlerle devredilmesini sağlamaktadır. İhale şartnamesindeki hatalı ifadeler tedarikçilerin doğru fiyatı verememesine ve operasyonda bazı sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır.

BİZLOG, ihale sürecinde müşterinin operasyon ve ihtiyacını analiz ederek ihale kapsamını belirlemekte ve tedarikçilerin süreci doğru anlamasını ve doğru fiyatlandırmasını sağlamaktadır.

Lojistik hizmet alım ihale sürecinde tedarikçi firmalar farklı nedenlerle farklı teklifler verebilmektedir. Müşteri için bu süreçte önemli olan maliyetin yanı sıra lojistik operasyonun en sağlıklı şekilde yürütülmesidir.

BİZLOG, outsource edilen hizmetin maliyet analizlerini yaparak ilgili hizmetin hangi rakamlarla outsource edilmesi gerektiğini müşterisiyle paylaşır. Bu sayede müşteri, ihale ettiği işin rayiç değerini bilerek ihale sürecini yönetir.

BİZLOG, lojistik hizmet alım sürecinde tedarikçileri ayrıntılı olarak inceler, referans kontrollerini yapar ve müşterisine seçebileceği tedarikçileri önerir. Aynı zamanda tedarikçilerin hangi kriterlere göre seçilmesi gerektiğini belirler ve müşterisini bilgilendirir.